تبلیغات
Be HaPpY - مهمان ناخوانده 9

We're All MAD Here

مهمان ناخوانده 9

نویسنده :Thanatos
تاریخ:دوشنبه 26 مرداد 1394-10:23 ب.ظ

سلینگگگگگ خدمت شوما دوستان..عه عه بچه ها اگه یه موقعی کفشی صندلی دستتونه به زمین بگذارید با هم صحبت خواهیم کرد!
جاتون خالی رفتیم رشت به مدت دو روز واسه همین نشد واستون بذارم فیکو...عاغا چشتون روز بد نبینه هوا اون قدر گرم وشرجی بود که حس خفگی بهمون دست میداد.من وبابام گوله گوله از ثانیه ی اول که پامون رو از در هتل میذاشتیم بیرون عرق می ریختیم :|
خدا نصیب گرگ بیابون نکنه اون هوا رو که بد رقمه رو اعصاب آدم یورتمه میره...خب غرض از صحبت ها خواستم دلیل نذاشتن پارت رو بدونین وخواهشا به دل نگیرین شرمنده...اینم ازاین پارت باید فردا میذاشتم ولی فردا وقت نمیشه کامپیوتر رو روشن کنم بنابراین امشب میذارمش و تا شنبه مارو به خیر و شما رو به سلامت امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه...
پ.س:جول ها مراقب باشین...یه شکلاتی چیزی بغل دستتون باشه پس نیفتین بدبخت میشم من :|
زندگی همیشه عجیب است...فرازها ونشیب هایی دارد که نمی دانی باید با هرکدام چه طور تا کنی!همیشه این طور است و تا می آیی به آن ها عادت کنی با تغییر دوباره اشان کلافه ات می کنند!این بارهم دوباره یکی از همان اتفاقات بود...دیدن ایونهیوک آن هم از نزدیک در واقعیت...برای دونگهه سنگین بود.آن قدر سنگین که باورش نمی شد وحس می کرد در خوابی شیرین به سر می برد.خوابی که علاقه ای به بیدار شدن از آن نداشت!...

به سختی چشمانش را از چشمان مست کننده ی پسر مقابلش گرفت وسعی کرد لرزش بدنش را کنترل کند...سعی می کرد با کشیدن نفس های عمیق تپش های دیوانه کننده ی قلبش را مهار کند.خواب بود!این تنها جمله ای بود که به ذهنش می رسید...دوباره سرش را بالا آورد و بادیدن لباس ها وعینک روی میز مقابل ایونهیوک به فکر فرو رفت وحالت متفکری به خود گرفت وبا فهمیدن اینکه ایونهیوک همان پسری بود که در سالن به او خورده بود نفسش بند آمد!آب دهنش را به سختی قورت داد وبه سمت کیوهیون برگشت.کیوهیون با نگرانی او را نگاه می کرد ومنتظر عکس العملی از جانب دونگهه بود.با دیدن رنگ گچ مانند دونگهه دلش فرو ریخت...بازوانش را در دستش فشرد و با نگرانی مشهود در صدایش گفت:«هائه آروم باش خواهشا...اگه حالت بده برو بیرون من هستم...»

دونگهه با آرامشی وحشتناک به سمتش برگشت وبا چشمانی که برق اشک در آن ها مشهود بود زمزمه کرد:«نه کیو!باید باشم...خودت میدونی که؟!» و با قدم هایی آرام ولرزان مستقیم به سمت ایونهیوک قدم برداشت!زمانی که به او رسید خیلی آرام در حدی که دونفر آن ها متوجه شدند زمزمه کرد:«متاسفم آقای لی بابت برخوردم داخل سالن...زیاد....زیاد حالم مساعد نبود!!!» و سعی کرد مانند هرشب زمان سرویس دادن سرش را پایین بیندازد ولی انگار قلبش با مغزش هم صدا و یک دل نبود!هرچه کرد نشد که نشد!سرش ناخودآگاه به سمت بالا کشیده شد ومنتظر در چشم های آرام ایونهیوک خیره شد.دقایق به سختی سپری می شدند و گویی خیال پایان نداشتند...!

زمانی که برای دونگهه طاقت فرسا بود برای ایونهیوک هیچ معنایی نداشت.ذاتا هیچ چیز برایش معنایی نداشت!سرش را به آرامی به سمت دونگهه چرخاند وبدون هیچ حسی او را نگاه کرد...دونگهه با همین نگاه نه چندان گرم تمام تنش قلب شد و قلبش در جایی نزدیک دهانش شروع به تپیدن کرد.پاهایش ست تر از قبل شدند و او به سختی خودش را نگه داشته بود تا همان جا بر روی زمین نیفتد...پوزخند تمسخرآمیز ایونهیوک تمامی امیدها وشادی هایش را به سرابی تبدیل کرد که درست جلویش قرار داده بود...منتظر بود تا ایونهیوک چیزی بگوید بلکه این دردی که در جانش پیچیده بود تمام شود ولی گویی او به هیچ وجه از فشردن قلب دونگهه خسته نمی شد!

آقای کیم برای تعویض فضا بلند گفت:«دجون اون مشروب رزان*د گر*یپسمون رو بیار!»

دونگهه با وحشت به سمت آقای کیم برداشت تا اور را منصرف کند ولی گویی دیر کرده بود زیرا همان موقع در باز و دختر زیبای بار وارد شد...چشمانش برق می زدند و گونه هایش به سرخی می گراییدند...دست و پای دونگهه شل شده بودند.خودش را کمی عقب کشید و سرش را پایین انداخت.نفس هایش منقطع وسنگین بودند وامانش را می بریدند.ایونهیوک که گویی تمامی حالات دونگهه را از حفظ باشد با تمسخر زمزمه کرد:«عاشق دلخسته!...بپا جونت درنره...یکم نفس بکش!» و لیوانش را یک نفس سر کشید.دونگهه...هیچ نداشت تا جوابش را بدهد...صدای نابودی وشکستنش را به وضوح می شنید.این درد حتی از درد فهمیدن حقیقت علاقه ی دجون به ایونهیوک هم دردناک تر وسنگین تر بود و فرای تحمل او!

همان لحظه دجون به آن ها رسید و با عشوه ای که هر مردی را از پا درمی آورد به سمت ایونهیوک خم شد ونفس دونگهه را در سینه برید!با لبخندی جذاب زمزمه کرد:«خیلی خوش اومدی اوپا!بفرمایین!» و چوب پنبه ی بطری مش/روب را با در باز کن گشود.رنگ جاری شده داخل لیوان درست رنگ خونی بود که داخل شریان های دونگهه عبور می کرد و او چه قدر دلش می خواست برای دقیقه ای این عبور جریان خون متوقف شود و او به مدت کوتاهی بخوابد تا آن برزخ جهنمی تمام شود!حقا که عشق نابودکننده بود...!

ایونهیوک زیر چشمی هیجانات دخترک را از نظر می گذراند و در دلش به کنترل ناشیانه اش پوزخند میزد...ناخودآگاه نگاهش به پسرکی افتاد که می دانست به سختی خودش را کنترل می کند تا همان جا از حال نرود!در دلش به عشق مسخره ی هر دو پوزخندی زد وگفت:«چیزی به اسم عشق وجود نداره...!»

دجون درست کنار ایونهیوک نشست تا برایش سرویس دهی بالایی قائل شود!مدام به سمتش خم می شد تا نگاه او را به اندامش جذب کند...ایونهیوک باز هم با آن چهره ی سرد ویخی خود به آقای کیم اشاره داد.آقای کیم به سمتش رفت وسرش را درست مقابل دهان خواننده ی مشهور نگه داشت وبا شنیدن حرفش با قورت دادن آب دهانش سرش را به معنای بله تکان داد.هیوک با پوزخند از جایش برخاست و با سر به دجون اشاره داد...هر دو حرکت کردند و آقای کیم هم از پشت سرشان حرکت کرد...کیوهیون که تا آن لحظه شرایط را می سنجید با وحشت به سمت آقای کیم رفت و دستش را گرفت و گفت:«رییس...نگین..نگین که می خواین اجازشو بدین بهشون!»

آقای کیم بازویش را از فشار انگشتان قوی کیوهیون آزاد کرد ومحکم گفت:«اون مشتریه کیوهیون.هرچی بگه باید انجام بشه...» و بی توجه به آن دو به سمت پله های منتهی به سالن بالا حرکت کرد.کیوهیون با استرس به سمت دونگهه ای برگشت که با چشمان بی حسش نظاره گر تمامی آن اتفاقات بود...به سمتش رفت ودستش را روی بازوی او گذاشت.دونگهه با چشمانی بی جان به سمتش برگشت وبا صدایی شکسته زمزمه کرد:«اون...واقعا...رفت اونجا؟...هه!کیو اون رفت بالا دیگه؟آره؟!»

کیوهیون بدون هیچ حرفی به او خیره شده بود وتنها کاری که می توانست در آن شرایط انجام دهد صحبت نکردن بود تا مبادا حال دونگهه را با حرف هایش بدتر کند...نگرانی داشت او را از پا در می آورد...او دیده بود که دونگهه تا چه حد حساس و زودرنج است...قلبش فشرد از این همه دردی که او به تنهایی تحمل می کرد...دونگهه پوزخند دردمندی زد وبه سمت بیرون دوید و کیوهیون به دنبالش دوید وسعی می کرد در آن شلوغی او را گم نکند...

در سویی دیگر ایونهیوک و دجون تازه وارد اتاق شده بودند.دجون خجل وخوش حال منتظر بود تا ایونهیوک بالاخره حرکتی نشان بدهد...و ایونهیوک در یک حرکت خودش را به او نزدیک کرد و دجون که اصلا انتظار این حرکت را نداشت به عقب خم شد وبر روی تخت افتاد.ایونهیوک خیلی آرام ونفس گیر بر رویش خم شد وسرش را در گردن دخترک فرو برد وپس از مکث کوتاهی زمزمه کرد:«قلبت داره از جاش کنده میشه!این قدر مشتاقی از شر با/کر/گیت خلاص شی؟البته اگه تا حالا شرشو کم نکرده باشی!»

دجون لبه های کت چرم مشکی او را درون مشتش فشرد و نفس هایش را قطعه قطعه به بیرون هدایت کرد...نمی توانست چیزی بگوید آن هم در آن موقعیت...!ایونهیوک دستش را آرام آرام بر روی بدن دخترک کشید تا زمانی که به گردن او رسید.دستانش را بالای سرش قفل کرد و در گوشش با زمزمه ی داغی گفت:«ولی میدونی چیه؟...من هیچ علاقه ای به س/کس و خصوصا جن*ده های خود/فروشی مثل تو ندارم...متاسفانه خودت باید از پس این وضعت بربیای.امیدوارم با خودت بهت خوش بگذره.» و بدون نگاهی دوباره به دختر اتاق را ترک کرد و به سمت راه پله رفت.از پله ها پایین آمد و عینکش را از روی میز سنگی بار برداشت وبه چشمانش زد و با پوزخندی در گوشه ی لبش به سمت در رفت.با باز کردن آن در هرچه صدا بود به درون سالن خصوصی هجوم آورد.بدن هایی که با رقص تخلیه ی انرژی می کردند او را تحریک می کردند تا هنر رقص واقعی را به آن ها بیاموزد...ولی از آن جایی که آن شب به اندازه ی کافی تحمل کرده بود یک راست به سمت در خروجی می رفت که ناگهان با صدای جیغ و تشویق سرجایش ایستاد و به سمت منبع تقویت کننده ی صدا چرخید.دو پسر با لباس هایی اسپرت بر روی سن ایستاده بودند و با شروع آهنگی تند وسخت ضرب گرفتند و هماهنگ با ریتم آهنگ بدن هایشان را تکان می دادند.مردم داخل بار کنترل خود را از دست داده بودند و با تمام قوا داد می کشیدند و دو پسر را تشویق می کردند.در آن تاریکی چیزی مشخص نبود ولی هیکل یکی از پسرها برایش آشنا بود.کمی جلوتر رفت و بادیدن همان بارمن عاشق با تعجب به او خیره شد.همان پسرکی که از همان ابتدا دلش را شکانده بود به همراه بارمن دیگر که همراه او به داخل سالن خصوصی آمده بود،هردو به زیبایی هرچه تمام تر بدن هایشان را تکان می دادند واختیار مردم را از آن ها می گرفتند.آهنگ با حرکت آخر آن ها به پایان رسید وصدای جیغ سالن را در بر گرفت...پسرک به شدت خسته و دل مرده به نظر می رسید.درست مانند گلی پژمرده...حواسش با نشستن دستی بر روی بازوان پسرک از صورت او پرت شد.به خود تشر زد:«لی هیوکجه...داری چه غلطی میکنی؟واسه چی موندی اینجا؟» همراه با جمعیت پراکنده شده ی مردم او هم به سمت خروجی می رفت که با شنیدن صدای گوش خراش و نگرانی که اسم «هائه» را فریاد می زد سریع به سمت صدا برگشت...پسرک بارمن بیهوش شده بود...نوع مطلب : Unwelcome Guest 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 06:32 ق.ظ

Regards! I like it.
cialis uk generic cialis soft gels callus how to purchase cialis on line cialis online online prescriptions cialis cialis generique cialis mit grapefruitsaft 200 cialis coupon cialis generic tadalafil buy
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:13 ب.ظ

You revealed that terrifically.
acheter cialis kamagra click here cialis daily uk are there generic cialis cipla cialis online cialis 20mg overnight cialis tadalafil cialis para que sirve cipla cialis online if a woman takes a mans cialis acheter du cialis a geneve
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:22 ق.ظ

Helpful material. Kudos!
buy cialis cialis 5mg billiger cialis great britain click now cialis from canada click now buy cialis brand buy cialis cheap 10 mg cialis 20 mg best price precios de cialis generico how do cialis pills work interactions for cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 04:17 ب.ظ

You actually suggested this effectively!
the best site cialis tablets comprar cialis navarr where cheapest cialis sialis acquisto online cialis safe dosage for cialis cialis prezzo al pubblico cialis uk next day generic cialis levitra cialis generico
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 04:56 ق.ظ

This is nicely put! !
5 mg cialis coupon printable we recommend cialis info best generic drugs cialis online cialis venta cialis en espaa cialis herbs cialis price in bangalore cialis ahumada achat cialis en itali buying cialis overnight
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 04:49 ب.ظ

Regards. A good amount of material.

opinioni cialis generico cost of cialis per pill cialis for daily use only here cialis pills cialis 50 mg soft tab cialis prezzo in linea basso cilas cialis therapie cialis venta a domicilio cheap cialis
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 04:39 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis price thailand cuanto cuesta cialis yaho online cialis cialis purchasing acheter cialis kamagra cialis sicuro in linea we like it safe cheap cialis cialis patent expiration price cialis best tarif cialis france
buy tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 04:13 ب.ظ

Excellent material. Kudos.
achat cialis en itali only now cialis 20 mg we recommend cialis best buy female cialis no prescription cialis venta a domicilio click here to buy cialis cialis prices cialis daily reviews cialis qualitat cialis cuantos mg hay
buy cialis online cheap
شنبه 10 آذر 1397 04:49 ب.ظ

Very well expressed really! !
cialis diario compra cialis rckenschmerzen generic cialis tadalafil how does cialis work prices for cialis 50mg cialis canadian drugs generico cialis mexico we choice cialis pfizer india side effects for cialis recommended site cialis kanada
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:53 ق.ظ

Great information, Cheers!
walgreens price for cialis cialis generique cialis pills we recommend cialis best buy click now buy cialis brand rezeptfrei cialis apotheke only best offers cialis use cialis 05 brand cialis generic order cialis from india
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 04:37 ب.ظ

Wonderful material. Many thanks!
cialis generika cialis super acti generic for cialis we use it 50 mg cialis dose cialis italia gratis how do cialis pills work dose size of cialis buying cialis overnight cialis dosage cialis soft tabs for sale
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 04:52 ق.ظ

You definitely made the point!
cialis coupons we like it safe cheap cialis cialis generika cialis australia org side effects for cialis cialis soft tabs for sale buy generic cialis cialis generico online cialis 30 day sample cialis 20 mg effectiveness
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:30 ب.ظ

Thanks a lot! Plenty of advice.

miglior cialis generico import cialis cialis 20 mg effectiveness viagra vs cialis acheter cialis kamagra enter site very cheap cialis cialis diario compra we like it safe cheap cialis callus cialis professional from usa
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:37 ق.ظ

Regards! Numerous forum posts.

estudios de cialis genricos cialis canada we use it cialis online store cialis side effects buy cialis online look here cialis cheap canada cialis dosage amounts cialis alternative rx cialis para comprar generic cialis at walmart
buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:52 ب.ظ

With thanks! I like this!
cialis canada cialis 200 dollar savings card click now cialis from canada cialis baratos compran uk cialis prices cialis 5 mg effetti collateral opinioni cialis generico cialis generico postepay cialis kaufen bankberweisung we use it 50 mg cialis dose
buy 10 mg levitra
جمعه 20 مهر 1397 07:08 ق.ظ

With thanks. Loads of content.

buy levitra 10mg levitra prices levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra buy generic levitra generic levitra levitra 20 mg levitra online buy levitra generic vardenafil 20mg
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 06:13 ب.ظ

Very well spoken really! !
viagra vs cialis vs levitra purchase once a day cialis click here take cialis cialis dose 30mg when can i take another cialis where do you buy cialis cialis sicuro in linea precios de cialis generico acquistare cialis internet chinese cialis 50 mg
online canadian pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 12:51 ق.ظ

Very well voiced truly. !
canada drug canadian medications by mail drugstore online canada pharmacy onesource canada online pharmacies drugstore online shopping reviews canadianpharmacy online canadian pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate canada medication
http://buycialisky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 10:13 ب.ظ

Very good info. Cheers.
cialis sale online warnings for cialis canadian discount cialis brand cialis nl precios de cialis generico no prescription cialis cheap only now cialis for sale in us generic cialis 20mg uk cialis sicuro in linea recommended site cialis kanada
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:43 ب.ظ

You actually explained this wonderfully!
generic cialis review uk cialis 5mg prix cialis free trial cialis daily new zealand cialis farmacias guadalajara cialis 5mg prix discount cialis cialis vs viagra buy cialis cheap 10 mg cialis generika in deutschland kaufen
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 04:39 ق.ظ

Regards. A lot of write ups.

trusted pharmacy canada the best canadian online pharmacies order canadian prescriptions online canadian pharcharmy online24 trust pharmacy canada canadian pharmacy meds canadian drug store canadian discount pharmacies in ocala fl canadian drugstore discount canadian pharmacies
buying viagra online uk
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:54 ق.ظ

Tips well regarded!.
is it legal to buy viagra online can i buy viagra at walmart best place to buy online viagra get viagra uk order viagra online cheap online sildenafil uk viagra online cheap uk where can i buy viagra over the counter buy viagra cheaply pharmacy online
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:31 ب.ظ

You reported it terrifically!
cialis baratos compran uk cialis en mexico precio cialis australian price generic low dose cialis overnight cialis tadalafil cialis dosage recommendations cialis therapie try it no rx cialis generic cialis review uk cialis daily
order viagra no prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:40 ق.ظ

You said it nicely.!
can i buy viagra online buy female viagra online generic sildenafil uk how to buy viagra on line cheap viagra online uk how to get prescription viagra viagra pharmacy uk where can i buy real viagra online prescription viagra uk how can i buy viagra
Cialis canada
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:23 ب.ظ

Fantastic information, Appreciate it.
generic cialis in vietnam cialis rezeptfrei cialis 5 mg para diabeticos cialis lowest price buy cialis online cheapest cialis rezeptfrei cialis manufacturer coupon cialis lowest price recommended site cialis kanada interactions for cialis
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:14 ق.ظ

You stated this perfectly.
discount cialis cialis canada on line the best choice cialis woman cialis arginine interactio generic cialis soft gels cialis great britain safe dosage for cialis tadalafil tablets cialis with 2 days delivery cialis en mexico precio
Tadalafil
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:27 ب.ظ

Cheers! Fantastic information.
buy viagra online overnight delivery how to get viagra from doctor buy viagra online without prescription with overnight delivery order online viagra how can i get viagra online can you actually buy viagra online can you buy viagra at the store buy viagra online no rx lowest price viagra buy generic viagra paypal
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 07:27 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis purchasing cialis rezeptfrei sterreich cialis prezzo di mercato achat cialis en suisse canadian drugs generic cialis generic cialis soft gels how to purchase cialis on line dosagem ideal cialis cialis generique cialis e hiv
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 06:38 ق.ظ

Reliable forum posts. Thanks a lot.
cialis e hiv enter site 20 mg cialis cost when can i take another cialis cialis generico milano cialis authentique suisse cialis usa cost walgreens price for cialis purchase once a day cialis american pharmacy cialis cialis 5 mg funziona
imvu hack
سه شنبه 15 اسفند 1396 08:40 ب.ظ
That is a great tip particularly to those new to the blogosphere.
Brief but very precise information… Many thanks for sharing this one.
A must read article!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo